23e jaargang 1e nummer

De Familie Band

Februari 2001Abonnementen: oplage 300
Leo Spanjers
Gildestraat 35
5525 BW Duizel Februari 2001

REDACTIE "DE FAMILIEBAND"
Leo Spanjers
Gildestraat 35 5525 BW Duizel
Tel. 0497 51 75 96
e-mail:
LeoSpanjers@hetnet.nl

Abonnement fl. 17,50 per jaar.
Giro 0677022 t.n.v. De Familieband

IN DIT NUMMER:

Onder de Hamer
Familiebandopnamen
Parcival
Wall of Honor in New York
Geboorteberichten
Getrouwd
25 jaar getrouwd
Overleden
Notulen A.L.V.
Adressen Bestuur


De familie Spanjers heeft afgelopen jaar haar 4de lustrum gevierd. Een geweldig jaar waarin naast de grote driedaagse reünie, andere activiteiten de familievereniging De Spagniers eer hebben aangedaan. Ook een jaar van afscheid nemen en van kennismaking.

De Reünie

Velen van u leefden na de vakantie toe naar het eerste volle weekeinde van oktober. Een weekeind voor en met onze familie in Schaijk. Zelfs een grote familie uit de Verenigde Staten kwam over. Het programma was zodanig dat de bijeenkomst onafhankelijk van het weer gezellig kon verlopen.
Terugblikkend kan ik tot mijn groot genoegen vaststellen dat de drie dagen uitermate gezellig zijn geweest. Een enkel klein schoonheidsfoutje, maar in het algemeen is er sprake van een geslaagde reünie. Een reünie die heeft laten zien hoe voor elkaar vaak onbekende familieleden samen geweldig feest kunnen vieren.
De Spanjersen zijn een bedrijvig volkje. Dat betekent dat voor de organisatie van een dergelijke reünie tijd vrijgemaakt moest worden. Tijd die er niet altijd was. Gelukkig stonden velen van u klaar om een aantal taken over te nemen. Zo werd het een reünie van meerderen voor velen. Op het gevaar iemand te vergeten noem ik al deze personen hier niet. Graag dank ik hen voor hun enthousiasme en inzet om deze reünie te laten slagen. Dank, dank.

Spaanjaars, een nieuwe tak

Een familievereniging is meer dan een club die een keer per jaar een feestje bouwt. Binnen de vereniging zijn meerdere commissies actief. Een van deze commissies is de commissie Genealogie. Deze commissie zoekt in archieven naar Spanjersen in het verleden. Ons aller stamvader is al rond 1630 bekend. Er wordt hard gewerkt aan een nieuw basisboek dat niet alleen uit namen en data bestaat, maar dat door vele stukken en akten uit het verleden iets over het leven van onze voorouders vertelt.
Bovendien onderzoekt zij de relaties tussen de verschillende takken die onze familiestamboom vormen. Dit jaar is de familieboom uitgebreid met een grote tak: de Spaanjaars. Voor het eerst mochten we dit jaar een aantal leden van deze tak op de reünie begroeten. Wie weet worden deze leden ook actief in een van de commissies of in het bestuur. Ik hoop dit van ganser harte.

Bestuur 2000 – 2001

2000 was een druk jaar. Het was een leuk jaar voor ‘De Spagniers’. Na 20 jaar Spanjersen verenigen merkt het bestuur wel dat er een beetje sleet in is gekomen. De ouderen van 1980 zijn langzaamaan al stokoud geworden, of misschien al overleden. De generatie na hen heeft wel belangstelling maar het ‘heilige moeten ‘ taant een beetje. Hun kinderen tonen nagenoeg geen belangstelling.
Kortom, ‘De Spagniers’ is een vereniging met problemen. Elke vereniging of politieke partij kent deze problemen. Dit is een constatering en nog geen oplossing.
Het bestuur heeft dit jaar afscheid genomen van drie leden. Drie nieuwe leden hebben zich aangemeld en zullen zich in een van de volgende uitgaven presenteren. Bij de volgende ledenvergadering kunnen zij door de leden benoemd worden. Alleen al het feit van hun belangstelling voor de "De Spagniers’ geeft mij het vertrouwen dat de eerste stap in de heropleving is gezet.

Wens

Een mooiere gedachte voor het begin van het derde millennium is toch niet denkbaar! Een bloeiende vereniging, met veel activiteiten waarbij keer op keer de familieband centraal staat.
Ook voor u persoonlijk hoop ik dat 2001 een gezond en voorspoedig jaar wordt.
Tot ziens op de volgende jaarvergadering.

Ad Spanjers Oss


Familiebandopnamen nr. 2

Door Henk Spanjers.

De eerste vier jaar heb ik doorgebladerd en persoonlijk "gekleurd" We zullen wel zien, hoeveel ik deze keer kan "opnemen". Helaas is nummer 1 van 1983 niet volledig. Het begint met bladzijde 1-2 en opeens komt 7. Dat is jammer, omdat het ontbrekende deel een feuilleton bevatte over onze vroegere voorouders begin 17e eeuw, in fantasiestijl (ons kent ons). Overigens had ik U er heel simpel alles over kunnen vertellen, want ik ben van 1635! (zie vorige aflevering). Hoe dan ook, het mooie verhaal van pater Wim over zijn reis van Zuid-Afrika naar Rome werd wreed geamputeerd door het spannende vervolg op blz. 7 van genoemde feuilleton, met Otto van Gent, de Heer van Dieden en de Spaanse geweermaker in de hoofdrollen. Van blz. 2 naar 7 was merkwaardigerwijs een flinke sprong terug.


De extra editie van september 1983 meldt, dat op 1 oktober de naamplaatjes bij de Spanjersboom worden onthuld.
En enigszins bezorgd las ik: "De familie Spanjers vliegt uit!". Gelukkig was het alleen Marian uit Gassel die na haar huwelijk met "der Rudi" in Zuid-Afrika, in Oostenrijk ging wonen. Hoe zou het ermee zijn , na 17 jaar huwelijk?. Verder moest redactielid Henk (is een zoon van Piet en een volle neef en naamgenoot van schrijver deze) zich in alle dialecten wringen, om de aandacht te vestigen op achterstallige abonnementsgelden .


In nummer 4, 5e jaargang december 1983 informeert Wim Brands ons over streek en stamboom met geschiedschrijving en dialect en vinden we het vervolg van de "gen-i-ea" logisch vondsten in "ik zal hem gedenken".
Na vijf vruchtbare jaren draagt Piet uit Oud-Beyerland de redactiefakkel over. Zijn opvolger is dan nog niet bekend. Zeker is, dat ik, en velen met mij, ons verhaal zonder Piet’s inzet nooit hadden kunnen vertellen en plaatsen. Het mag ook wel eens gezegd worden, dat zijn navorsingen op familiehistorisch gebied, zeker voor ons nageslacht, van onschatbare waarde zijn, zoals Piet het zelf fraai zei: "ook de toekomst wordt geschiedenis".
Ten slotte de hobby van Adriaan uit Cuyk niet te vergeten; zijn MIAM winkel anno 1983.

De 6e jaargang april 1983, begint met veel elan aan de zoektocht naar onze wortels. Er werd een werkgroep opgericht, bestaande uit 7 personen die het vertrouwen genoten van het "Spagniers" bestuur.
De nieuwe redactie is intussen gevormd. Neef Henk, Adriaan en Jan gaan zich er mee bezighouden. Vanaf nu bestaat tevens de mogelijkheid, om te adverteren in de familieband.

Augustus 1984. Toen ik dit nummer opensloeg, zag ik de foto van Frans die, intussen al weer 16 jaar geleden was overleden.

Ik moet bekennen, dat mijn gedachten even afdwaalden naar Mill, waar ik in mijn prille jeugd vaak op vakantie ging en heel wat boeiende uren met hem heb beleefd, samen met zijn broer Piet en mijn neef Henk.
Een sociaal bewogen karakter toen al!

De laatste uitgave van 1984 was de start van de voorbereiding van de lustrumreünie 1985 (goei werk hi tijd noddig). Ook de eerste advertentie (en naar later blijkt de één na laatste) werd geplaatst. Het Spanjerskoor was toen, en is nu nog springlevend. Er kwam vraag naar meer optredens, hetgeen wil zeggen, dat er muziek in zit!

April 1985 neemt Piet weer de draad op vanaf 1691 in de feuilleton "ik zal hem gedenken"
Het waren moeilijke tijden voor de redactie van de familieband die moest improviseren om het blad te kunnen uitgeven. Wél leuk om te horen, dat de Australische tak wil blijven aanhaken.
In het augustusnummer van 1985 wordt het reünielied geïntroduceerd, evenals het gehele weekendprogramma. Extra aandacht ook van Marjolijn uit Duizel voor de jeugd, voor wie op de reünie een echte discotheek wordt in gericht. Op de valreep komt Mieke van ome Piet (een zus van mijn neef Henk) met het lumineuze idee, om met de nakomelingen van Harry Sr. jaarlijks in Mill een bijkletsdag te houden. En met succes want tot op "het jaar van heden" gebeurt dat nog steeds. December 1985 biedt uiteraard een terugblik op de reünie, waar zo’n 400 familieleden op af kwamen. In dit nummer ook enkele merkwaardige zinswendingen. Wat te denken; "de penningmeester wordt gedechargeerd" (ontlast of vrijgesproken?). Misschien wel omdat, volgens de commissie Familieband, dit blad "op zichzelf draait". (Citaten uit het verslag van de A.L.V. van 05-10-1985).

Nummer 1, 8e jaargang 1986. A. S(panjers?) uit R. is al ’n tijdje aan ’t fietsen op zoek naar de Spanjersen uit Brabant die op de reünie waren. Interessant zijn de beschrijvingen van de plekken tijdens de trajecten die hij aflegt.


Dat was toen!

Op de volgende bladzijde twee fractieleiders uit eigen gelederen aan het woord, nl. Antoon in en uit Herpen (H’77) en mijn volle nicht Nel van Vroenhoven in en uit Son (GSSB). Je moet "vol" wel figuurlijk nemen, want het heeft niets met het figuur te maken !?
Augustus 1986. Het historisch onderzoek gaat onverminderd verder. Nu gaat het over de waarschijnlijke relatie van Spanjersen met de paters Capucijnen. We worden ook weer uitgenodigd voor de jaarlijkse kleine reünie in oktober. Neef Henk doet de suggestie aan de hand, elk jaar per familietak een minireünietje te houden. In onze tak gebeurde dat dit jaar voor het eerst, met succes in Mill. Aanrader! Tenslotte mag niet onvermeld blijven het Ceciliafeest van ons Spanjerskoor, dat een jaarlijks vervolg zou krijgen.
Met het kerstnummer van 1986 zitten de volgende vier jaren er al weer op, maar daarover de volgende keer meer.

Wordt vervolgd.
Henk van wijlen Harrie Jr.


Jan Spanjers uit Nijmegen

Allemaal hebben we kaarten ontvangen met deze goede wensen!
Jan, Bets en Eric Spanjers uit Nijmegen hadden er aan toegevoegd: en een gezond 2001. Bovendien stond er nog een korte mededeling op de kaart: ' We hebben veel verdriet, Jan is opgenomen in Verpleeghuis Kalorama.'

Ik hoop dat Jan, Bets en Eric veel liefde ontvangen van hun vrienden en familieleden, want dat hebben ze nodig.
De leden van de initiatiefgroep: 'Reünie 1980' zullen zich onze eerste vergadering in Nuland nog wel herinneren, waar een resolute en daadkrachtige Jan Spanjers direct enige zinnige ideeën inbracht.
Bij de tweede vergadering had hij zelfs al een voorlopig programmaboekje voor de reünie gemaakt. Bij de derde of vierde vergadering was hij, zoals dat heet, 'met kennisgeving afwezig'. Hij was ziek. De ziekte verergerde zich en het bleek de ziekte van Parkinson te zijn. Jan is niet meer op de vergaderingen kunnen komen.
Toen ik hem een keer thuis opzocht liet hij trots zien hoe hij de handicap van niet meer goed te kunnen lopen, had overwonnen.
"Kijk," zei hij, "als ik achteruit schuifel gaat het wel".
Twintig jaar hebben hij en zijn vrouw en zoon 'oplossingen' gezocht en gevonden. En nu dan het bericht dat hij in het verpleeghuis is opgenomen.
Ik denk dat ik namens de hele familie spreek als ik Jan, Bets en Eric veel sterkte toewens bij het accepteren van deze 'oplossing'.

Piet,
Oud-Beijerland.


Parcival en de HEREN van Ravenstein

De Spanjers reünie op Parcival! In Schaijk in het oude land van Ravenstein
Kunnen wij het ons anders voorstellen?

Maar wie was Parcival? En wat heeft die te maken met de heren van Ravenstein?

De eerste Spanjersen vestigden zich in het vrije land van Ravenstein, dat toen niet bij Nederland hoorde en een zelfstandige staat was zoals nu Liechtenstein en Monaco

Later is dit door Napoleon veroverd en na het terugtrekken van de Fransen aan Nederland gegeven
Bekijken we het zegel van het oude land van Ravenstein dan zien we twee wapens bijeengehouden door een zwaan.
Op het linkerwapen Staat o.a. een karbonkel.
Een karbonkel is een achttal leliestaven bijeengevoegd als de spaken van een rad aan een as.
Deze karbonkel duidt op de afstamming van de legendarische zwanenridder Lohengrin de zoon van Parcival en vader van Godfried van Bouillon, Hertog van Brabant
Parcival komt van het Arabisch Parsehfal = Grote dwaas.
Hij moest de legendarische graal gaan zoeken. De graal zou de kelk zijn die Christus gebruikte bij het laatste avondmaal. Hij beging daarbij veel dwaasheden maar vond hem uiteindelijk.

Lohengrin de zoon van Parcival was evenals zijn 7 broers veranderd in een zwaan omdat de schoonmoeder van Parcival zich tegen het huwelijk keerde en daarom de kinderen van haar dochter betoverde. Uiteindelijk werden 7 jongens bevrijdt van de betovering maar één moest zijn leven lang zwaan blijven en trok als zwaan met Lohengrin mee.

In de opera van Wagner komt dit thema uitvoerig aan de orde.
Lohengrin trouwde met Beatrix van Brabant
Beatrix was de enige dochter van de Hertog van Brabant.
Dit was toen een zeer machtig Hertogdom
Zij zou het Hertogdom erven. Maar velen betwistten dat omdat zij een vrouw was. Er werd door haar een ridder gezocht die haar rechten zou verdedigen maar in heel Brabant werd geen ridder gevonden die dat op zich durfde nemen.
Dan komt er een ridder aanvaren in een boot getrokken door een zwaan.
Deze ridder verdedigt haar rechten, verslaat haar tegenstanders en trouwt met de hertogin.
Hij doet dit alles onder één voorwaarde n.l dat zij nooit naar zijn afkomst zal vragen.
Na een aantal jaren en nadat ze samen een zoon hebben, wil Beatrix de afkomst van hem weten ten behoeve van haar zoon. Als zij Lohengrin hierom vraagt komt de zwaan terug en neemt Lohengrin voorgoed mee.
De zoon Godfried werd de nieuwe Hertog van Brabant
Hij woonde in Bolen ,juist aan de taalgrens tussen het Nederlands en Frans
Hij sprak daarom vloeiend beide talen
Bolen is het tegenwoordige Bouillon in Frankrijk. Godfried werd daarom Godfried van Bouillon genoemd
De taalgrens is intussen ver naar het noorden opgeschoven en ligt nu bij Duinkerken .
Tijdens de eerste kruistochten trokken de Franse, Brabantse en Duitse troepen gezamenlijk op naar Jeruzalem maar zij hadden een leider nodig die hen allen kon verstaan.
Godfried was hiervoor de aangewezen persoon en onder zijn leiding werd de weg naar Jeruzalem gevonden waarbij de zwaan hun de weg wees, werd Jeruzalem op de moslims veroverd en werd het kruisvaarderkoninkrijk Jeruzalem gesticht.
De zwaan en de karbonkel werden de emblemen van het huis van Brabant dat hiermee de aanspraken op het koninkrijk Jeruzalem verbeeldde.

Begin 12e eeuw trouwde een Kleefse graaf Arnold met Ida van Brabant.
Het huis Kleef werd daarmee familie van de Hertogen van Brabant en van de beroemde Godfried van Bouillon en nam daarom ook hun emblemen over n.l. de karbonkel of leliënhaspel en het teken van de zwaan.

In Brussel dicht bij de grote markt ,tussen de Goedele kathedraal en het koninklijk paleis ligt de Rue Ravenstein ofwel Ravensteinstraat en daaraan Hotel Ravenstein ofwel huize Ravenstein ,een klein paleisje.
Dit paleis is gebouwd door Adolf van Kleef Ravenstein.
Adolf was de tweede zoon van de hertog van kleef en heer van Ravenstein. De oudste zoon erfde het hertogdom Kleef en Adolf het land van Ravenstein.
Het besturen van dit kleine landje leek hem geen dagvullende taak. Liever ging hij naar Brussel de hoofdstad van het machtige Brabant waar zijn oom hertog was.
Mede door de uitstekende relaties van de hertog met de koninklijke families in Europa werd er een goed huwelijk gesloten en trouwde Adolf van Ravenstein met een nichtje van de koning van Portugal. Ravenstein werd door hem daarna nauwelijks meer bezocht.
Toen de hertog van Bourgondië en Brabant, Karel de stoute in de slag bij Nancy tegen Frankrijk sneuvelde en Frankrijk het hele Bourgondische hertogdom innam, bestond er een heel groot gevaar dat Frankrijk ook het hertogdom Brabant zou innemen
Dit hertogdom Brabant omvatte intussen ongeveer alles wat nu Nederland en België is.
Adolf van Ravenstein intussen de vertrouwensman in de familie wist een huwelijk te arrangeren tussen de dochter van Karel de stoute, Maria van Bourgondië en de hertog van Oostenrijk Maximiliaan .
Maximiliaan werd gedwongen te verklaren dat hij de rechten van het land zou respecteen.
Adolf van Ravenstein intussen de belangrijkste edelman aan het hof in Brussel werd voorzitter van een van de meest exclusieve ridderorden van de middeleeuwen n.l de orde van het gulden vlies waarvan ook Willem van Oranje lid was, en voedde de zoon van Maximiliaan op in Huize Ravenstein
Deze zoon ,Philips de schone trouwde met de prinses van Spanje Johanna de waanzinnige (Juana la Loca) en werd daarom later tevens koning van Spanje.
Hij vergat de belofte van zijn vader dat de rechten van het land gerespecteerd zouden worden
Philips van Ravenstein de zoon van Adolf van Ravenstein leidde daarop de opstand en nam samen met zijn getrouwen Brussel in.
Later veroverde Maximiliaan Brussel weer terug en werd Philips uit Brussel verbannen en werd Huize Ravenstein geconfisqueerd. De opstand werd verder geleid door Willem van Oranje

Sjaak Spanjers Oss.


Antonius Fransciscus Spanjers op de "Wall of Honor" in New York

Een paar jaar geleden zijn mijn vrouw en ik op vakantie geweest in New Hork
We bezochten daar o.a. Ellis Island.
De helft van alle Amerikanen kan zijn herkomst terugvoeren tot Ellis Island, dat van 1892 tot 1954 dienst deed als immigratiedepot. Een soort "fort USA" voor Europese immigranten. Tijdens de grootste volksverhuizing uit de wereldgeschiedenis zijn hier bijna 17 miljoen mensen gepasseerd. Van 1954 tot 1990 lag Ellis Island in puin. Tijdens een restauratie werd voor een bedrag van 156 miljoen dollar onder meer de inrichting zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat hersteld.
Tegenwoordig is Ellis Island een nationaal museum. Het laat exact zien hoe de behandeling verliep van de pas aangekomen immigranten.
De schepen meerden af aan de voorkant. Na de ontscheping liepen de immigranten onder een kap van glas en metaal het prachtige hoofdgebouw binnen. De vaak schamele bezittingen werden in een bagagekamer opgeslagen en gecontroleerd. De immigranten werden medisch onderzocht. Was er sprake van besmettelijke ziekten dan kon de toegang worden geweigerd en de pas aangekomene worden teruggestuurd. In afwachting van de uitkomst van de onderzoeken verbleven de mannen en vrouwen in gescheiden slaapruimten. Was alles oké dan verkreeg men tegen speciaal tarief een spoorkaartje en verliet men het gebouw aan de achterkant om Amerika vervolgens per trein te bereizen.
De restauratie van Ellis Island is mede mogelijk geworden door giften van succesvolle immigranten of hun nakomelingen. In ruil hiervoor zijn hun namen opgenomen in een te raadplegen databestand en zijn hun namen gegraveerd in de zogenaamde Wall of Honor.
Met de hand aan het toetsenbord ging ik in het computersysteem bewust op zoek naar de naam Spanjers. Bewust omdat mij het bekende pioniersverhaal van ome Leo met zijn vijftien kinderen altijd is bijgebleven. Vooral het feit dat de kinderen het onmiddellijk na aankomst in NY aan de stok kregen met havenarbeiders en daarbij hun paraplu als wapen gebruikten, heeft veel indruk gemaakt. Snel vonden we de naam van ene Antonius Franciscus Spanjers wiens naam buiten inderdaad gegraveerd bleek in de Wall of Honor opgericht ter herdenking van de "respectabele" immigranten uit Europa die mede Amerika hebben opgebouwd.
Bij terugkeer uit Amerika loste mijn moeder het raadsel van de voornamen op. Antonius Franciscus Spanjers betrof Antoon, de oudste zoon van ome Leo die indertijd door zijn vader een jaar eerder als een verkenner was uitgezonden om een geschikte boerderij te zoeken. Hij slaagde daar kennelijk in en ome Leo verkocht zijn melkhandel in de Molenstraat in Nijmegen en begon aan de grote uitdaging. Ongetwijfeld zijn zij na een pijnlijk afscheid vanuit Rotterdam met de Holland Amerika Lijn vertrokken.
Dat het een succes is geworden blijkt uit de eervolle vermelding op de Wall of Honor

Inmiddels kan ik de reis van ome Leo en de zijnen aardig reconstrueren.
Op de plaats waar vroeger zijn melkhandel was gevestigd, bevindt zich nu een gezellig café met zonnig terras. Onder het genot van een bolleke beeld ik mij wel eens de aanwezigheid van zijn bedrijvige melkhandel in.
Ben ik in Rotterdam en drink koffie in Hotel New York dan komen spontaan de beelden op van nerveuze mensen die emotioneel afscheid nemen van geliefden en verwanten om aan het grote avontuur te beginnen. Ellis Island sluit dan het drieluik waarbij de wetenschap dat het een geslaagde onderneming is geworden reden is voor een extra bolleke.

Carel Sweens,

Geboren 03-03-2000.

Lucas Germain Gagnon
geboren te Woodstock in Canada op vrijdag 3 maart 2000, zoon van Philippe Gagnon en Anna-Marie Henrietta Spanjers


Geboren 06-06-2000.

Casey Lauwrence Spanjers
,geboren in Australie op dinsdag 6 juni 2000, dochter van Benjamin Anthony Spanjers en Jeanette


Geboren 24-08-2000.

Britt Johanna Jennie van Bergen
, geboren te Oss op donderdag 24 augustus 2000, dochter van Rene van Bergen en Lonneke Hendrika Ardina Spanjers.

Een droom komt uit, een wens vervuld
Er was eens ; er is
Ons sprookje krijgt betekenis.

Geboren 25-06-2000.

Els Aukje Annemarie Spanjers,
geboren te Leiden op dinsdag 25 juli 2000, dochter van Martinus Godefriedus Johannes Spanjers en Anne Bred.


Geboren 04-08-2000.

Dion Istvan Rekers
, geboren te Enschede op vrijdag 4 augustus 2000, zoon van Raymond Gerardus Marinus Rekers en Theodora Allagonda Cornelia Maria Spanjers.


Je bent zoo klein en lief
We vinden je zo volmaakt
Je hebt ons door je komen,
Heel stil beroerd en die,
Dieper als de zee geraakt.

Geboren 06-09-2000.

Harm Petrus Cornelis Spanjer,
geboren te Oirschot op woensdag 6 september 2000, zoon van Frank Franciscus Andreas Cornelis Johannes Spanjer en Renate Helena Cornelia van Abeelen.


Geboren 03-10-2000
Overleden 03-10-2000

Joey Spanjers, geboren te Bergeijk op dinsdag 3 oktober 2000, overleden aldaar op dinsdag 3 oktober 2000, natuurlijke zoon van Johannes Cornelis Wilhelmus Maria Spanjers en Jolanda Kanters.


Ben je van ons heen gegaan,
Heel onverwacht
Maar met alles er op en eraan,
Je hebt dapper gevochten,
Maar je kans was zo klein,
Wij zijn heel trots ,
Dat we jouw papa en mama mochten zijn

Geboren 25-10-2000.


Geeske Christina Therese Spanjers,
geboren te Schaijk op woensdag 25 oktober 2000, dochter van Geert-Jan Johannus Gerardus Spanjers en Marna van der Worp.

Geboren 05-12-2000.


Tim Gerardus Maria van der Borg, geboren te Eindhoven op dinsdag 5 december 2000, zoon van Jeroen van der Borg en Marie Louise Nuwenhoud.

Geboren 11-01-2001.


Nomi Mandemakers
, geboren te Bergeijk op donderdag 11 januari 2001, dochter van Carol Mandemakers en Johanna Maria Francisca Spanjers.


Getrouwd 16-06-2000.


Suzanne Johanna Henrica Bullens, geboren te Eindhoven op dinsdag 13 juni 1978, dochter van Piet Petrus Franciscus Joannes Bullens en Riny Woutrina Petronella Maria Adriana Spanjers
Suzanne is getrouwd te Oirschot op vrijdag 16 juni 2000, voor de kerk, op 22-jarige leeftijd met Jeroen Theodorus Joannes van de Meulengraaf (25 jaar oud), geboren te Best op zaterdag 20 juli 1974.Getrouwd 17-08-2000.

Leonore Anna Wilhelmina Gerrits
geboren te Oss op zaterdag 10 augustus 1968, dochter van Jan Johannes Eeverardus, Antonius Gerrits en Leoni Leonarda Berdina Petronella Maria Spanjers .
Leonore is getrouwd te Heesch op donderdag 17 augustus 2000, getrouwd te Haren op donderdag 17 augustus 2000 voor de kerk, op 32-jarige leeftijd met Jeroen Heijmens Visser .


25 jaar getrouwd 15-11-2000.

Sander Alexander Rudolphus Maria Spanjers
geboren te Lithoyen op woensdag 26 januari 1944, zoon van Adrianus Wilhelmus Spanjers en Hendrika Petronella Elisabeth Hermus.
Sander is getrouwd te Eindhoven op zaterdag 15 november 1975 voor de kerk, op 31-jarige leeftijd met Mieke Vermeer, geboren te Elshout op zaterdag 20 augustus 1949.

Uit dit huwelijk:

1 Mechelia Henrica Maria Spanjers geboren te Oss op zondag 17 oktober 1976.

2 Henrica Maria Petronella Spanjers, geboren te Oss op vrijdag 22 september 1978.

3 Anne Maria Albertha Spanjers, geboren te Oss op woensdag 21 januari 1981.


Overleden 10-09-2000.

Truus Kocken, geboren te Megen op zondag 28 november 1943, overleden te Haren op zondag 10 september 2000, 56 jaar en 9 maanden oud, dochter van Martinus G.C. Kocken en Elisabeth Spanjers.
Truus was gehuwd met Frans Arts.

Uit dit huwelijk:

1 Maico Arts.

2 Ilze Arts.

Truus.

Ze hield van dansen en was daar goed in. Ze had het niet van vreemde. Door het dansen leerde ze Frans kennen. In 1967 trouwden ze en gingen in Megen wonen. Na drie jaar verhuisden ze naar Haren. Dat was haar thuis. Daar werd lief en leed gedeeld, dertig jaar lang.


Met oprechte deelneming.


Overleden 17-09-2000.

Martinus Bernardus Johannes Antonius Spanjers,
geboren te Oirschot op woensdag 4 juli 1951, overleden te Schijndel op zondag 17 september 2000, begraven aldaar op donderdag 21 september 2000, 49 jaar en 2 maanden oud, zoon van Petrus Gerardus Spanjers en Johanna van de Ven.
Martinus is getrouwd te Oirschot op vrijdag 23 november 1973 met Tineke van Herwijnen, geboren te Gorinchem op donderdag 1 december 1955.

Uit dit huwelijk:

1 Natasja Luvina Johanna Spanjers .

Martinus
is later getrouwd te Oirschot op vrijdag 30 oktober 1981, op 30-jarige leeftijd met Gijsberta Francisca van Esch, geboren te Schijndel op dinsdag 26 februari 1957.

Uit dit huwelijk:

2 Johanna Gijsberta Arjanna Spanjers.

3 Woutrina Antonia Petranella G. Spanjers.


Om nog terug te denken aan

Martien Spanjers.

Voor de wereld was hij een van de velen voor ons was hij de wereld.

Hoewel hij maar 49 jaar is geworden kunnen we zeggen dat Martien, dankbaar en met volle overtuiging, afscheid heeft genomen van ons, zijn Ger, zijn meiden en zijn jongens!
Jarenlang heeft hij als internationaal chauffeur deze wereld doorkruist, veel gehoord en gezien en intens genoten als hij weer thuis was ben hen, die hij lief had.


Als hij na 28 jaar werken te horen krijgt dat hij ongeneeslijk ziek is, legt hij er de pannen op en begint nog intenser te leven.
Optimist en levensgenieter als hij is verfraait hij nog zijn huis en ziet hij wel waar het schip strandt; nooit op zee, maar altijd aan de kant. Wij die aan de kant staan, nemen dankbaar afscheid van deze globetrotter, die zondagmorgen, terwijl de klokken van de Pauluskerk luidden, veilig aan wal ging bij zijn schepper, die hem een gelukkig en vol leven heeft geschonken.


Met oprechte deelneming.

Overleden 21-10-2000.

Cornelia Petronella Maria Spanjers
, geboren te Mill op woensdag 2 juni 1909, overleden te Boxtel op zaterdag 21 oktober 2000, begraven aldaar op donderdag 26 oktober 2000, 91 jaar en 4 maanden oud, dochter van Hendrikus Spanjers en Petronella Ploegmakers.
Cornelia is getrouwd te Mill op dinsdag 18 juli 1944 voor de kerk, op 35-jarige leeftijd met Aloissius Petrus Maria van den Brandt, geboren te Boxtel op maandag 13 november 1911.

Uit dit huwelijk:

Ans van den Brandt en Friso van Dooren

1 Ellen van Dooren.
2 Astrid van Dooren.
3 Maarten van Dooren.

Elleke van den Brandt en Peter Vendel

1 Jeroen Vendel.
2 Saskia Vendel.
3 Rob Vendel.

Henriette van den Brandt en John Luther

1 John Luther. +
2 Brenda Luther.

4 Frank v. d. Brandt en Ricky van Breugel

1 Barry van den Brandt.+
2 Stefan van den Brandt.
3 Dennis van den Brandt.

Corrie.

Toch nog onverwacht is Corrie gestorven. Niet aan een ernstige ziekte, waar ze altijd zo bang voor was, maar beetje bij beetje, als een kaarsje dat opbrandt. Ze wilde zo graag alle verjaardagen, reünies en feestjes meemaken en leefde daar dan erg naartoe, maar altijd met de woorden "Als God ’t belieft" . Ondanks dat ze daar zelf weinig vertrouwen in had, heeft ze veel mijlpalen in haar leven bereikt: kinderen, kleinkinderen, gouden bruiloft, ’t jaar 2000 en zelfs een achterkleinkind.
Corrie is 91 jaar geworden "en dé kos koajer".

Met oprechte deelneming.Notulen Algemene Leden Vergadering 6 oktober 2000

nr.

onderwerp

1

Opening voorzitter.
Om 17.40 uur opent de voorzitter de 21e Algemene Leden Vergadering op camping Parcival, dat sinds korte tijd een nieuwe beheerder heeft.
Er zijn 36 leden aanwezig (excl. bestuur).
De voorzitter vermeldt, dat de Spanjersbank helaas niet geplaatst kon worden. Deze verkeerde in te slechte staat.

2

Notulen ALV 1999
Deze waren te lezen in de Familieband. Toch worden ze in vogelvlucht nog even doorgenomen en goed bevonden.

3

-Bestuursmededelingen
-Tijdens de vorige ALV was er een verzoek om een extra ledenvergadering. Dit om de begroting te bespreken. Eenmaal gepland en de leden uitgenodigd was er geen reactie.
-De prijzen van o.a. de consumpties en het eten zijn na vele jaren verhoogd. Er wordt uitgelegd, dat dit onvermijdelijk is.
de voorzitter legt uit, dat er deze keer geen grote tent is gehuurd, doordat het aantal inschrijvingen tegen viel.

4

Jaarverslagen secretaris en penningmeester
Deze worden voorgelezen en zullen in de Familieband geplaatst worden.

5

Mededelingen
koor: Dirigente Ellen Geurts van Kessel uit haar waardering voor de koorleden. Het koor heeft dit jaar 18 x gerepeteerd, waarvan de laatste zeven weken zelfs 1 x per week.
Ellen overhandigt een videoband van het koor aan het bestuur voor het archief. Deze zijn ook te koop voor fl.25,-.
Dan zingen de 12 aanwezige koorleden een lied, speciaal ingestudeerd voor deze reünie.

krant: Leo: Dit jaar is er 4 x een krant uitgegeven. Als het aantal betalingen niet meer wordt, zal dat jammer genoeg niet meer gaan.

genealogie: Antoon: Piet uit Oud Beyerland zal een foto meenemen van het huis van de eerste Spanjers.
De commissie is uitgebreid met Ben Spanjers, Leo Spanjers en Willy Spaanjaars.
Het boek t/m de 7e generatie moet in 2005 (volgende grote reünie) af zijn en dan zal dit in zijn geheel afgerond worden. Antoon: "Je kan er niet eeuwig mee door blijven gaan.

kascommissie: Nico Vos neemt het woord. Hij zegt een korte tijd met de penningmeester doorgebracht te hebben en heeft gezien, dat de administratie correct uitgevoerd is. Hiervoor een applaus voor Rina.

6

Bestuursvoorstellen
Het bestuur heeft een tweetal voorstellen. De eerste is, om geld beschikbaar te stellen voor het boek genoemd bij punt 5 :genealogie.
Het tweede is, om het familiefeest te laten beginnen.

7

- Bestuurswijziging
-
Een aantal veranderingen hebben het afgelopen jaar plaats gevonden binnen het bestuur:
bestuurslid Jan Schuurmans is in april 2000 overleden.
- André Smits heeft zijn bestuursfunctie neergelegd
- Nell van Doleweerd zal na deze reünie het bestuur verlaten
- Er heeft zich een nieuw bestuurslid aangemeld: Monique van de Sande. De vergadering stemt hiermee in.
- De voorzitter legt uit, dat er behoefte is aan nieuwe (jonge) bestuursleden.

8

Benoeming kascommissie
Nico Vos is aftredend. Annie Sweens wordt dan voorzitter en Michel Hegeraat wordt als vrijwilliger aangewezen als nieuw lid.

9

- Rondvraag
- Antoon stelt voor een prijsvraag te maken van de ingelijste akte die bij de boom hangt. Een prijs voor wie dit kan ontcijferen.
- Ellen Geurts van Kessel vraagt om een applaus voor de dames, die de bloemstukken gemaakt hebben.
- Henk Spanjers (van Rina) stelt voor de familie eens per vijf jaar bij elkaar te laten komen in plaats van elk jaar. Dit, omdat het bezoekersaantal afneemt en hij bang is, dat de vereniging op deze manier dood bloed.
- Herman Spanjers wil graag weten, waar de Spanjersbank (oftewel het Tante Pieta Bankje) komt te staan. Antwoord: Het bankje is weggehaald, omdat het een hangplek werd voor jongeren. Dit was voor de camping niet wenselijk. De bank komt, als hij weer opgeknapt is, vlak voor de ingang van de camping te staan.
- Herman Spanjers: Het plaatje van de (echte) Spanjersboom komt niet goed uit. Dit zou vervangen moeten worden. Herman stelt voor, dat dit van een ander materiaal gemaakt zou kunnen worden, zoals bijv. van roestvrij staal of van steen. Jan Geurts van Kessel belooft dit te zullen bespreken tijdens de bestuursvergadering. Hij vertelt, dat de gemeente de boom eigenlijk weg had willen halen, maar heeft dat tegen kunnen houden. Herman: Het bestaansrecht van de Spanjersboom zou eigenlijk zwart op wit moeten komen te staan.

10

Sluiting door de voorzitter
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de rustig verlopen vergadering. Het is dan 18.30 uur.
Leden Dagelijks bestuur:

Ad Spanjers
voorzitter
Beethovengaarde 150
5344 CK Oss
tel: 0412 – 63 50 14
e-mail:
ad.spanjers@planet.nl

Rina Spanjers
penningmeester
Olivier van Noortstraat 35
5684 EA Best
tel: 0499 – 37 34 56
e-mail:
rina.spanjers@wxs.nl

Dianne Roosenboom-Spanjers
secretaris
Marineblauw 24
2718 KA Zoetermeer
tel: 079 -361 18 53
e-mail:
dianne.spanjers@planet.nl

Leden Algemeen Bestuur:

Leo Spanjers
Gildestraat 35
5525 BW Duizel
tel: 0497 - 51 75 96
e-mail:
LeoSpanjers@hetnet.nl

Jo Spanjers
Meeuwenhof 32
5667 ND Geldrop
tel: 040-285 14 61
JoSpanjers@hetnet.nl

Sjaak Spanjers
Berghemseweg 164
5348 CM Oss
tel: 0412 - 63 15 36
sjaakspanjers@hetnet.nl

Jan Geurts van Kessel
Pastoor van Winkelstraat 50
5374 BK Schaijk
tel: 0486 - 46 20 18
e-mail:
gvk@cybercomm.nl
tel: 079 -361 18 53

Nieuw bestuurslid.

Monique v.d. Sande
Meester T.J. Verschuurstraat 6
5684 XC Best
tel. 0499 37 11 40
e-mail:
m.v.d.sande@iae.nl


Terug naar Index